Partnerzy edycji 2022

CFA Society Poland Annual Conference to efekt kilkumiesięcznych prac zespołu projektowego CFA Society Poland oraz oficjalnych partnerów wydarzenia.

Partnerzy strategiczni

Fitch Ratings, CFA Society Poland Annual Conference

Fitch Ratings jest wiodącym dostawcą ratingów kredytowych, komentarzy rynkowych i badań. Dodatkowy kontekst, perspektywa i spostrzeżenia, pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji. Fitch Group prowadzi działalność w ponad 30 krajach. Do grupy należą: Fitch Ratings, światowy lider w dziedzinie ratingów kredytowych i badań; Fitch Solutions, który opracowuje raporty branżowe oraz Fitch Learning, szkolenia i rozwój zawodowy. Grupa Fitch jest własnością firmy Hearst, amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego.

UBS, CFA Society Poland Annual Conference

Od zdobywania nowych doświadczeń w różnych rolach po zdobywanie świeżej wiedzy i umiejętności – w UBS wierzymy, że nigdy nie należy przestawać się rozwijać i uczyć, ponieważ życie nigdy nie przestaje uczyć. Wiemy, że to nasi ludzie – z ich unikalnym wykształceniem, umiejętnościami, poziomem doświadczenia i zainteresowaniami – są motorem naszego nieustającego sukcesu. UBS współpracuje z osobami, rodzinami, instytucjami i korporacjami na całym świecie, pomagając odpowiedzieć na niektóre życiowe pytania – czy to poprzez wielokrotnie nagradzane doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem, bankowość inwestycyjną i zarządzanie aktywami, czy też usługi bankowości prywatnej i korporacyjnej w Szwajcarii (nasze nagrody https://www.ubs.com/awards). Z ponad 71 000 współpracowników na całym świecie, jesteśmy obecni we wszystkich głównych centrach finansowych w 50 krajach. Choć wszyscy wywodzimy się z różnych środowisk i specjalizacji, łączą nas dwie rzeczy: przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi oraz chęć i ciekawość ciągłego wprowadzania innowacji. To klucz do uwolnienia naszego pełnego potencjału.

Partnerzy

Asseco, CFA Society Poland Annual Conference

Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie, dla firm z kluczowych dla gospodarki sektorów. Asseco Poland stoimy na czele międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, która jest największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto jest szóstym producentem oprogramowania w Europie. Działa w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia 30,8 tys. osób.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Od 30 lat BOŚ Bank (Bank Ochrony Środowiska) uczy Polaków, jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzy innowacyjne produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści” – z zyskiem dla ich osobistych finansów. Oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. W okresie trzech dziesięcioleci bank udzielilił kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1997 r. akcje banku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW, CFA Society Poland Annual Conference

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych, posiadająca 30 lat doświadczenia. W 2021 r. łączna wartość obrotów akacjami na Głównym Rynku wyniosła 330,995 mld zł, natomiast 1 312,7 mld zł to łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych. Misją GPW jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania jej klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspiera rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania oraz tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe. Zapewnia także najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

KDPW, CFA Society Poland Annual Conference

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych, świadczenie szeregu usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem Funduszem Gwarancyjnym, prowadzenie i zarządzanie systemem rekompensat, sprawowanie nadzoru nad zgodnością wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, w ramach usługi Repozytorium Transakcji – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o transakcjach na rynku pochodnych i o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w ramach usługi ARM za przekazywanie do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji, a w ramach agencji numerującej – za nadawanie papierom wartościowym i podmiotom prawnym unikalnych kodów identyfikujących.

PFR TFI, CFA Society Poland Annual Conference

PFR TFI jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Tworzy je zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami zamkniętymi i otwartymi oraz produktami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi. Towarzystwo specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. PFR TFI jest również jedną z instytucji oferujących i zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a jego rola jest szczególna – jako instytucja wyznaczona zapewnia bezpieczeństwo całego systemu i powszechny dostęp do PPK.

Partnerzy instytucjonalni

IDM, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce. Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego, sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów. IDM realizuje swoje statutowe działania, takie jak udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, współpracę z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Realizując swoje zadania Izba współpracuje z organami administracji państwowej, a także z głównymi instytucjami oraz organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego. Istotnym aspektem działalności Izby jest również dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej.

IGTE, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona w 1999 r. organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca branżę powszechnych towarzystw emerytalnych, instytucji zarządzających otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Izba zrzesza 9 towarzystw, reprezentujących interesy około 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około 160 mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę. IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji, sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne.

IZFiA, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją samorządową funduszy inwestycyjnych, mającą za sobą ponad 20-letnią historię na polskim rynku. Reprezentuje środowisko funduszy, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego, przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający aktywami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

SII, CFA Society Poland Annual Conference

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych to największa organizacja zrzeszająca inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich EuroFinuse i EuroInvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. SII zrzesza niemal 13 000 członków. Stowarzyszenie koncentruje się na wsparciu inwestorów indywidualnych. Działalność SII opiera się na trzech głównych filarach: edukacja i analiza, ochrona praw i działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy oraz zniżki dla inwestorów.

ZBP, CFA Society Poland Annual Conference

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. Misją Związku Banków Polskich jest działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95 proc. sektora bankowego w Polsce.

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.