Partnerzy edycji 2023

CFA Society Poland Annual Conference to efekt kilkumiesięcznych prac zespołu projektowego CFA Society Poland oraz oficjalnych partnerów wydarzenia.

Partnerzy strategiczni

LSEG, Refinitiv, CFA Society Poland Annual Conference

LSEG jest jednym z wiodących na świecie dostawców infrastruktury rynków finansowych, który dostarcza dane finansowe, analizy, aktualności oraz produkty indeksowe do ponad 40 tys. klientów w 190 krajach. Pomagamy organizacjom finansować innowacje, zarządzać ryzykiem i tworzyć miejsca pracy, współpracując z klientami na każdym etapie cyklu życia transakcji: od informacji o decyzjach przedtransakcyjnych i realizacji transakcji po pozyskiwanie kapitału, rozliczanie i optymalizację. Dzięki ponad trzystuletniemu doświadczeniu, innowacyjnym technologiom i zespołowi 23 tys. osób w 70 krajach zwiększamy stabilność finansową, wzmacniamy gospodarki i umożliwiamy zrównoważony rozwój.

www.lseg.com/en/

Partnerzy

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Fitch Ratings, CFA Society Poland Annual Conference

Fitch Ratings jest wiodącym dostawcą ratingów kredytowych, komentarzy rynkowych i badań. Dodatkowy kontekst, perspektywa i spostrzeżenia, pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji. Fitch Group prowadzi działalność w ponad 30 krajach. Do grupy należą: Fitch Ratings, światowy lider w dziedzinie ratingów kredytowych i badań; Fitch Solutions, który opracowuje raporty branżowe oraz Fitch Learning, szkolenia i rozwój zawodowy. Grupa Fitch jest własnością firmy Hearst, amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego.

GPW, CFA Society Poland Annual Conference

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 roku Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl.

KDPW, CFA Society Poland Annual Conference

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych, świadczenie szeregu usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem Funduszem Gwarancyjnym, prowadzenie i zarządzanie systemem rekompensat, sprawowanie nadzoru nad zgodnością wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, w ramach usługi Repozytorium Transakcji – jest odpowiedzialny za gromadzenie danych o transakcjach na rynku pochodnych i o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w ramach usługi ARM za przekazywanie do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji, a w ramach agencji numerującej – za nadawanie papierom wartościowym i podmiotom prawnym unikalnych kodów identyfikujących.

Orlen, CFA Society Poland Annual Conference

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w ponad 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

UBS, CFA Society Poland Annual Conference

Od czterech dekad State Street Global Advisors świadczy usługi na rzecz rządów, instytucji i doradców finansowych na całym świecie. Dzięki rygorystycznemu, świadomemu ryzyka podejściu, opartemu na badaniach, analizach i doświadczeniu rynkowym, opieramy się na szerokiej gamie indeksów i aktywnych strategii, aby zapewnić skuteczne rozwiązania. Jako pionierzy w dziedzinie inwestowania w indeksy, fundusze ETF i ESG, zawsze opracowujemy nowe możliwości inwestycyjne. W rezultacie staliśmy się czwartym co do wielkości zarządzającym aktywami na świecie* z 3,8 bln USD.

www.ssga.com

* Pensions & Investments Research Center, stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.
** Wartość ta jest podana na dzień 30 czerwca 2023 roku i obejmuje około 63 mld USD aktywów w odniesieniu do produktów SPDR.

UBS, CFA Society Poland Annual Conference

UBS współpracuje zarówno z osobami fizycznymi, rodzinami jak i instytucjami czy korporacjami na całym świecie, pomagając im odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące przyszłości finansowej – czy to poprzez wielokrotnie nagradzane doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem, bankowość inwestycyjną i wiedzę z zakresu zarządzania aktywami, czy też poprzez usługi bankowości prywatnej i korporacyjnej w Szwajcarii. W czerwcu 2023 roku Credit Suisse stał się częścią Grupy UBS. Teraz, kiedy łączymy zbiorową wiedzę, skalę i wartości, tworzymy jeszcze silniejszą połączoną firmę. Jesteśmy obecni we wszystkich głównych centrach finansowych w ponad 50 krajach. Choć wszyscy wywodzimy się z różnych środowisk i specjalizacji, łączą nas dwie rzeczy: przekonanie, że razem jesteśmy silniejsi oraz chęć i ciekawość ciągłego wprowadzania innowacji. Wierzymy, że różnorodność myśli, wiedzy i doświadczeń jest kluczem do sukcesu naszej firmy.

Partnerzy instytucjonalni

IDM, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce. Misją Izby Domów Maklerskich jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego rynku kapitałowego, sprzyjającego pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa dla wzrostu gospodarczego i zwiększania liczby miejsc pracy w Polsce oraz ochrona inwestorów. IDM realizuje swoje statutowe działania, takie jak udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, współpracę z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Realizując swoje zadania Izba współpracuje z organami administracji państwowej, a także z głównymi instytucjami oraz organizacjami samorządowymi rynku kapitałowego. Istotnym aspektem działalności Izby jest również dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu kadry maklerskiej.

IGTE, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi. Izba zrzesza 7 towarzystw reprezentujących interesy około 15 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości stu kilkudziesięciu miliardów złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę. IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje relacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne.

IZFiA, CFA Society Poland Annual Conference

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją samorządową funduszy inwestycyjnych, mającą za sobą ponad 20-letnią historię na polskim rynku. Reprezentuje środowisko funduszy, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego, przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający aktywami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych.

SII, CFA Society Poland Annual Conference

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych to największa organizacja zrzeszająca inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich EuroFinuse i EuroInvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. SII zrzesza ponad 19 tys. członków. Stowarzyszenie koncentruje się na wsparciu inwestorów indywidualnych. Działalność SII opiera się na trzech głównych filarach: edukacja i analiza, ochrona praw i działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces ustawodawczy oraz zniżki dla inwestorów.

ZBP, CFA Society Poland Annual Conference

Związek Banków Polskich to dobrowolna, samorządowa organizacja banków, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Izba skupia banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych, funkcjonujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych i regulacyjnych dotyczących sektora bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz, delegowanie przedstawicieli do udziału, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, w tym w ramach Unii Europejskiej oraz współpraca międzynarodowa również poza obszarem UE, a także udział w dialogu społecznym poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju i zapewnianiu bezpieczeństwa usług bankowych oraz depozytów. Związek Banków Polskich uczestniczy w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpracuje z Kancelarią Prezydenta RP, Komitetem Stabilności Finansowej, z rządem i właściwymi ministerstwami.  Tworzy platformę i organizuje szeroką współpracę w zakresie budowy i współdziałania firm infrastruktury bankowej, organizuje wymianę informacji międzybankowej, wspiera standaryzację produktów i usług bankowych, upowszechnia wiedzę ekonomiczną w społeczeństwie, a także o zagrożeniach w cyberprzestrzeni przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej. Prowadzi arbitraż konsumencki i postępowania przed sądem polubownym, upowszechnia zasady dobrej praktyki bankowej, wspiera kształcenie zawodowe oraz koordynuje program standardów kwalifikacyjnych w bankowości.

CFA Society Poland powstało w 2004 r. i jest jedną z największych społeczności członkowskich międzynarodowego CFA Institute w regionie CEE. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest organizacją skupiającą profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.